ලෝනා මුනි රාජගේ  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - හේමමාලි (නීතිඥ චාල්ස් ඩයස්)
ගායනය - ඉවංකා පීරිස්, වික්ටර් වික්‍රමගේ

 
ලෝනා මුනි රාජගේ ශ්‍රී දළදා පෙන්වමී
//

මාගෙ හිසකේ ගර්භයෙහී//
සඟවාගෙනා ආ සාදරෙන්
මාගෙ හිසකේ ගර්භයෙහී
සඟවාගෙන ආ සාදරෙන්//

ලෝනා මුනි රාජගේ ශ්‍රී දළදා පෙන්වමී//

අත්ලට ස්වාමීගේ වඩවමී//
දාඨාදා අප දියනා ගේ//
අත්ලට ස්වාමීගේ වඩවමී
දාඨාදා අප දියනා ගේ//

ලෝනා මුනි රාජගේ ශ්‍රී දළදා
පෙන්වමී//

This entry was posted on Tuesday, January 03, 2012 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

1 comments

මේක කිව්වෙ සාගරිකා ගෝමස් නෙමෙයිද?

Post a Comment

මතක සටහන්