හ‍නි‍ක‍ ව‍රෙ‍ව්‍ කො‍ල්‍ල‍නේ  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - බෙ‍ර‍ හ‍ඬ‍
ගා‍ය‍න‍ය‍ - රො‍ඩ්‍නි‍ ව‍ර්‍ණ‍කු‍ල‍


[හ‍නි‍ක‍ ව‍රෙ‍ව්‍ කො‍ල්‍ල‍
නේ‍
මෙන්න මෙහෙ වරෙව්]//
[මෙන්න මෙහෙ වරෙව් කොල්ලනෙ
නට නටා වරෙව්]//
[තොපිට හරිම වාසියක්
නට නටා වරෙව්]//

[හ‍නි‍ක‍ ව‍රෙ‍ව්‍ කො‍ල්‍ල‍නේ‍

මෙන්න මෙහෙ වරෙව්]//
[මෙන්න මෙහෙ වරෙව් කොල්ලනෙ
නට නටා වරෙව්]//
තොපිට හරිම වාසියක්

නට නටා වරෙව්..යකෝ
තොපිට හරිම වාසියක්
නට නටා වරෙව්

[වැඩේ අමාරුත් නැතේ
තෑගි ටිකත් අපි අතේ]//
[රත්තරනින් එවන්නේ
හිරු දෙවියොයි කියන්නේ]/
///

[මෙන්න මෙහෙ වරෙව් කොල්ලනෙ
නට නටා වරෙව්]//
තොපිට හරිම වාසියක්
නට නටා වරෙව්..යකෝ
තොපිට හරිම වාසියක්

නට නටා වරෙව්
[හ‍නි‍ක‍ ව‍රෙ‍ව්‍ කො‍ල්‍ල‍නේ‍
මෙන්න මෙහෙ වරෙව්]//

[සාදු සාදු කියල්ලා

ප්‍රීති ඝෝෂ කරල්ලා]//
හිරු දෙවිඳුගෙ ගොපල්ලෝ
කන්ද උඩින් වරෙල්ලා
හිරු දෙවිඳුගෙ ගොපල්ලෝ
කන්ද යටින් වරෙල්ලා
[හිරු දෙවිඳුගෙ හරක් ගත්තු
හරක් හොරා හොයල්ලා]//
[ලෝකෙ වටේ ගොහිල්ලා
හරක් හොරා හොයල්ලා]//

[හිරු දෙවිඳුගෙ හරක් ගත්තු
හරක් හොරා හොයල්ලා....]//
වනන්තරේ සොයාපියෝ
ගල් අරඹේ සොයාපියෝ
මරු කතරේ සොයාපියෝ
මිනිස් වාසෙ සොයාපියෝ
[කඳු මුදුනේ ගං ඉවුරේ

වනන්තරේ සොයාපියෝ]//
[හිරු දෙවිඳුගෙ ගොපල්ලො අපි
අපිට දෙවියො බලාපියෝ....]//
[රන් අඹරණ පැළඳගත්ත
මහ පොළොවේ රන් වපුරන]//
අපිට දෙවියො බලාපියෝ//
/
[හරක් හොරා හොයාගන්න
සියලු දෙවියො පිහිටවෙයෝ....]//
This entry was posted on Monday, January 04, 2010 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්