සු‍න්‍ක‍ර‍ලා‍මි‍ ම‍ම  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - විධුර (නීතිඥ චාල්ස් ඩයස්)
ගා‍ය‍න‍ය‍ - වි‍ක්‍ට‍ර් වික්‍රමගේ


සුන්කරලාමි මම නා ලෝ
කේ//
පණ්ඩිතයින්ටා යම්කිසී අන්තරා
අන්තරා... සිද්දවුනෝතින්
සුන්කරලාමි මම නා ලෝකේ
//

පුරුද්ද පරිදි ...
කකා නොයිඳ සිටුවා ගන්ටා
පණ්ඩිතයින්ගේ හදමස් විනාසේ
විනාසේ.. සිද්දවුවෝතින්
සුන්කරලාමි මම නා ලෝකේ//

ගිමන තොපගේ වැඩලා සිටි
පණ්ඩිත ඒ විදුර තුමා
ගැඹුරු න්‍යා‍ය‍ ධර්ම සයු
රේ
කිමිද සිටින එතුමා
තොපේ දුව මට ඕනෑ නෑ
පඬිතුමා මරලා ගන්ටා
තොපේ දුව මට ඕනෑ නෑ
පඬිතුමා මරලා ගන්ටා
රක්ශා කරන්නෙම් බලේ පා
බලේ පා බලේ පා ඒතුමා මම

සුන්කරලාමි මම නා ලෝකේ//
පණ්ඩිතයින්ටා යම්කිසී අන්තරා
අන්තරා... සිද්දවුනෝතින්
සුන්කරලාමි මම නා ලෝකේ//


This entry was posted on Tuesday, January 26, 2010 and is filed under , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්