නැ‍ත‍ හ‍රි‍ය‍න්නේ ඔය කාරී  

Posted by: Sinhala Noorthi in , , ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - ධර්මාශෝක (නීතිඥ චාල්ස් ඩයස්)
ගායනය - ජයලත් මනෝරත්න,මැණිකෙ අත්තනායක


නැත හරියන්නෙ ඔය කා
රී//
මගෙ පෙහෙ රුව දොසක් ඇතෑ කිසි//
රූපෙ දොසේ නැත කාරි වෙන්නෙ නැත//
රජ කෙරේ යලි බෝ
නැත හරියන්නේ ඔය කා
රී//

ඔය හිත ඇත්හැර දාම යසාවේ//
කාමෙට ලොල් නැත රාජ අසෝකා
කාම දැලෙන් අල්ලන්නේ අසෝකා
කාමෙට ලොල් නැත රාජ අසෝකා
කාම දැලෙන් අල්ලන්නේ අසෝකා
නෑ බැරිවෙන්නේ නෑ
නැත හරියන්නේ ඔය කාරී//

කාරි නෑ/// මට

ආදරෙ ආදරෙ වෙන්නේ නෑ රාජානෝ
කාරි නෑ/// මට
ආදරෙ ආදරෙ වෙන්නේ නෑ රාජානෝ
කාරි විට කිම
කාරි වෙන්නේම නෑ
රාජාගේ ආදරේ මා කෙරේ ගත්තෝතින්//
වාසිවෙ වාසිවෙ කාසි බෝ දෙමි//
ඕනෑ නෑ /// මට
නැත හරියන්නෙ ඔය කාරි//

This entry was posted on Wednesday, January 20, 2010 and is filed under , , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්