බෝ දොස් කියා  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නාට්‍ය‍ය‍ - වෙස්සන්තර(නීතිඥ ජෝන් ද සිල්වා)
ගායනය - ජයලත් මනෝරත්න


බෝ දොස් කියා මාගෙ
බෝ දොස් කියා

සිරි දේසේ වැසියො කිපී//
පන්නා මා ලූය මෙවන//
බෝ දොස් කියා මාගෙ
බෝ දොස් කියා

[දාසින් ලබාගෙනා
සම්බවෙන්ට සුන්දරී]//
යන්නටා හැකී වේදෝ//
දානෙ දෙයිද වෙස්සන්තර//

බෝ දොස් කියා ..

දාසින් ලබාගෙනා..

බෝ දොස් කියා මාගෙ../
/

This entry was posted on Wednesday, January 20, 2010 and is filed under , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්