මගෙ මන්ද්‍රි නම් බිසෝ  

Posted by: Sinhala Noorthi in , , ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - වෙස්සන්තර (නීතිඥ ජෝන් ද සිල්වා)
ගායනය - සුදත් සමරසිංහ,
මැණිකෙ අත්තනායක

[මගේ මන්ද්‍රී නම් බිසෝ
ගේ
යාච්ඤාව බෝය වේගේ]//
[නෙක ඡණ්ඩ ව්‍යා‍ග්‍ර ආදී
උන්නත් හිමාල දේසේ]//
[හාමාත්ව ඉන්ට වේමැයි

බෝ දූක් විඳින්ට වන්නේ]//
[නවතින්න මාළිගාවේ
සීදේවි නේනු මාගේ]//

ගෙයි පාන නෑ ගියෝතින්
මම අන්දකාරෙ ඉන්නෙම්
[මා බැන්ද පෙම්බරා
ගේ
ඒ වාසෙ මාගෙ ප්‍රාසේ]//

[බෝ ඡණ්ඩ ව්‍යා‍ග්‍ර ආදී
උන්නත් හිමාල දේසේ]//
[එමි ස්වාමි එක්ක නික්මී
ඒ ජීවිතේට පේවී]//

නවතින්න මාළිගාවේ
සීදේවි නේනු මාගේ

එමි ස්වාමි එක්ක නික්මී
ඒ ජීවිතේට පේවී

නවතින්න මාළිගාවේ....
සීදේවි නේනු මාගේ.This entry was posted on Saturday, January 09, 2010 and is filed under , , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්