සි‍රි‍ සං‍ඝ‍ බෝ‍ධි‍  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නාට්‍ය‍ය‍ - සිරිසඟබෝ(නීතිඥ ජෝන් ද සිල්වා)
ගා‍ය‍න‍ය‍ - නිශ්ශංක දි‍ද්දෙ‍ණි‍ය‍

සි‍රි‍ සං‍ඝ‍ බෝ‍ධි‍ මාළිගාවෙදී මම්
දැක ප්‍රානෙ හානෙ වෙන්
ට බැට දෙම්
සි‍රි‍ සං‍ඝ‍ බෝ‍ධි‍ මාළිගාවෙදී මම්
දැක ප්‍රානෙ හානෙ වෙන්
ට බැට දෙම්
අල්ලා බන්ඳා රන්ඳ බිඳ උන්දැ කොන්දා ලාමි සින්ඳා
සැන්ඳැ කාලෙ මාලීගාවෙ ඉන්නව සොයා
අල්ලා බන්ඳා රන්ඳ බිඳ උන්දැ කොන්දා ලාමි සින්ඳා
සැන්ඳැ කාලෙ මාලීගාවෙ ඉන්නව සොයා

ධර්මේ සීලෙ රම්නා රාජා ලාමි දිවිනසා
කර්මෙ වෙන්නෙ පස්සෙ හින්ද කිම්ද දෝසයා
කෝළහාල සිද්දවෙන්ට කාලෙ බෝ සොඳා//
තේජසාර සීලවන්ත ධර්ම සංඝ
බෝධි රාජ
භංගකරලමි නෑර මාළීගා සොයා
තේජසාර සීලවන්ත ධර්ම සංඝබෝධි රාජ
භංගකරලමි නෑර මාළීගා සොයා


සි‍රි‍ සං‍ඝ‍ බෝ‍ධි‍ මාළිගාවෙදී මම්
දැක ප්‍රානෙ හානෙ වෙන්ට බැට දෙම්..


This entry was posted on Wednesday, January 20, 2010 and is filed under , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්