වා‍ස‍නා‍ දි‍නේ‍කි‍ මේ‍ක‍  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - ශ්‍රී වික්‍රම (නීතිඥ ජෝන් ද සිල්වා)
ගා‍ය‍න‍ය‍ - ස‍මූ‍හ‍ ගා‍ය‍නා‍

වා‍ස‍නා‍ දි‍නේ‍කි‍ මේ‍ක‍ පා‍මු‍ තු‍ටු‍න්‍ සි‍තේ‍
වා‍ස‍නා‍ දි‍නේ‍කි‍ මේ‍ක‍ පා‍මු‍ තු‍ටු‍න්‍
පා‍මූ‍ තු‍ටි‍න්‍ න‍ටමූ‍ මේ‍ ලී‍ ද‍රා‍ අ‍තේ‍//
වා‍ස‍නා‍ දි‍නේ‍කි‍ අ‍හා‍ වා‍ස‍නා‍ දි‍නේ‍කි‍ ඔ‍හෝ‍
වා‍ස‍නා‍ දි‍නේ‍කි‍ මේ‍ක‍ පා‍මු‍ තු‍ටු‍න්‍ සි‍තේ‍
වා‍ස‍නා‍ දි‍නේ‍කි‍ මේ‍ක‍ පා‍මු‍ තු‍ටු‍න්‍

කෝ‍ම‍ල‍ ම‍ධු‍ර‍ බ‍ශි‍නී‍ මේ‍ ගී‍
සා‍දා‍ ප‍ව‍ස‍මු‍ දැ‍න්‍
න‍ට‍මු‍ පේ‍ළි‍ පේ‍ළි‍ ගැ‍සී‍
ර‍ජි‍ඳා‍ තු‍ටු‍ව‍න‍ මෙ‍න්‍

සි‍රි‍යා‍ ව‍සා‍ය‍ උ‍රේ‍ ආ‍ශා‍වෙ‍ භූ‍ප‍තී‍//
තේ‍ජ‍සා‍ ති‍බේ‍ය‍ දී‍පෙ‍ ආ‍ලෝ‍ක‍ වී‍ අ‍පේ‍
තේ‍ජ‍සා‍ ති‍බේ‍ය‍ දී‍පෙ‍ ආ‍ලෝ‍ක‍ වී‍
ආ‍ලෝ‍ක‍ වී‍ ර‍ජී‍ඳු‍ බෝ‍ ප්‍රී‍ති‍ වී‍ අ‍පේ‍//
තේ‍ජ‍සා‍ ති‍බේ‍ය‍ දී‍පෙ‍ ආ‍ලෝ‍ක‍ වී‍ අ‍පේ‍
තේ‍ජ‍සා‍ ති‍බේ‍ය‍ දී‍පෙ‍ ආ‍ලෝ‍ක‍ වී‍

[න‍ට‍ න‍ට‍ කිංකිණි නාද‍ දී‍ අපි
ය‍මු පාරේ තුති දිදී බොහෝ සේ
භූපතී ලක වැජඹේවා]//

නිතිනා නිරෝගි වෙවා රාජා මෙ සිංහලේ//

වා‍ස‍නා‍ දි‍නේ‍කි‍ .. //


This entry was posted on Friday, December 25, 2009 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්