සීතා මා සිරියා  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - රාමායණය (නීතිඥ ජෝන් ද සිල්වා)
ගායනය - කෝලිත භානු දිසානායක

සීතා මා සිරියා ඉන්නේ කොහෙදෝ අ
නේ මෙකලා
බෝ වීය සෝකා මාගේ දෙදරා හදා
සීතා මා සිරියා ඉන්නේ කොහෙදෝ අනේ මෙකලා
බෝ වීය සෝකා මාගේ දෙදරා හදා

මේ වාර යාවී නිසැකා ඈව නොදැක මාගේ//
මෙහි මැරියාම වේ දැන් රාවනා කලේ මේ විනේ
බොහො වීය සෝකා මාගේ දෙදරා හ
දා

සීතා මා සිරියා..

මේ වාර යාවී නිසැකා ඈව නොදැක මාගේ//
මෙහි මැරියාම වේ දැන් රාවනා කලේ මේ
විනේ
බොහො වීය සෝකා මාගේ දෙද
රා හදා

සීතා මා සිරියා..//This entry was posted on Tuesday, December 22, 2009 and is filed under , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්