ගෝවේ ගෑනු පරාදයි  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - සමුද්‍ර දේවි (ජී එච් ස්ටැන්ලි පෙරේරා)
ගායනය - සඳුන් විජේසිරි

ගෝවේ.... හේ....
ගෝවේ ගෑනු පරාදයි
රූපේ රූපේ මහද පිනා යයි
ගෝවේ ගෑනු පරාදයි
රූපේ රූපේ මහද පිනා යයි

නොමැතිව දෑත ඔබේ නොමැතිව දෑත ඔබේ
රජකම රජකම නෑ පලක් අනේ
මා කුමරා ඔබ කුමරී දිව්‍ය මාලිගේ
මා කුමරා ඔබ කුමරී දිව්‍ය මාලිගේ
නොමැතිව දෑත ඔබේ...
නොමැතිව දෑත ඔබේ නොමැතිව දෑත ඔබේ
රජකම රජකම නෑ පලක් අනේ
මා කුමරා ඔබ කුමරී දිව්‍ය මාලිගේ
මා කුමරා ඔබ කුමරී දිව්‍ය මාලිගේ
දිව්‍ය දිව්‍ය දිව්‍ය
දිව්‍ය මාලිගේ
දිව්‍ය දිව්‍ය දිව්‍ය
දිව්‍ය මාලිගේ
මාලිගේ මාලිගේ මාලිගේ මාලිගේ

ගෝවේ.... හේ....
ගෝවේ ගෑනු පරාදයි
රූපේ රූපේ මහද පිනා යයි
ගෝවේ .........
හේ
This entry was posted on Saturday, December 26, 2009 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්