දැ‍න්‍ බා‍රී‍ තේ‍රී‍  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - වෙස්සන්තර (නීතිඥ ජෝන් ද සිල්වා)
ගා‍ය‍න‍ය‍ - ජ‍ය‍ල‍ත්‍ ම‍නෝ‍ර‍ත්‍න‍


[දැ‍න්‍ බා‍රී‍ තේ‍රී‍ ම‍ගෙ‍ කා‍රී‍ බෝ‍ සේ‍

ගෙ‍න‍ පැ‍න්‍ ක‍ළේ‍ එ‍යි‍ දැ‍න්‍ ක‍ලේ‍
පෙ‍ම්‍ පා‍ ලො‍ලේ‍ බ‍ත්‍ කා‍ මු‍ලේ‍ ]//
දැන් බාරී තේරී

[නා‍කි‍න්‍ට‍ත්‍ මේ ලෝ‍කේ‍ සන්තෝසේ
බෝදෙත් නාරී ]//

දැ‍න්‍ බා‍රී‍ තේ‍රී‍..

මට බුලත් කොටාලා දෙන්නේ
කර පෙම් පෙම් පෙම්
මට බතුත් බෙදාලා දෙන්නේ
හුරතල් ලොල් ලොල්
[මහලු උනත් මම්
විඳිමි සැපාකම්]//
සිත් තොස් වෙන්නා මේ කාරෙන්
බෝ වී මාගේ වාසනා

දැ‍න්‍ බා‍රී‍ තේ‍රී‍..//


This entry was posted on Friday, December 25, 2009 and is filed under , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්