තල මල පිපිලා  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - තල මල පිපිලා (ජයලත් මනෝරත්න)
ගායනය - ජයලත් මනෝරත්න

පුතා හදාගන්න බැරිඋන එකේ මම හිතුවෙ මුණුපුරා හැමදාමත් මා ලඟ ඉඳීවි කියල
හේතුට මා ලඟ ආදරේ තිබුන,ආරක්ශාව තිබුන,ආශකරන ශිල්ප ශාස්තරේ තිබුන,
ජීවිතේ පටන්ගන්න හැදුවෙ එතනින්....
මට මතකයි හේතු පුංචි සන්දියෙ හඳ පානක නුග ගහ මුලට වෙලා කවි සීපද වන්නම් ඉගෙන ගත්තු හැටි.

ආරා තල් ගස ගොන් වැඩුනාසේ
මෝරා තල මල එන අන්දන්
පීරා වරලස අවුල් හරින සේ
තල මල සුලඟට යන අන්දන්//

ආරා තල් ගස ගොන් වැඩුනාසේ
මෝරා තල මල එන අන්දන්
පීරා වරලස අවුල් හරින සේ
තල මල සුලඟට යන අන්දන්//This entry was posted on Tuesday, December 22, 2009 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්